คีย์บอร์ดคืออะไร
 ห้องทดลองเรียน
 คอร์ด
 โน้ตเพลง
นักดนตรีเอกของโลก
 ซื้อขายเครื่องดนตรี
 สั่งซื้อตำราเรียน
 
 
 เครื่องดนตรี
 Korg
 Roland
 Yamaha
 Casio
 Robinson Piano
 เนื้อเพลง
 ค้นประวัติศิลปิน
 รูปภาพศิลปินไทย
 นิตยสารคีย์บอร์ด
 โน้ตเพลงคลาสสิ
 โน้ตเพลงไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

         
เปิดรับเด็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ มีสอบเกรดวัดระดับการเรียนจากสถาบัน Trinity Guildhall จากประเทศอังกฤษ ค่าเรียน เดือนละ 1,000 บ. ทีอยู่ บ้านวรารักษ์ รามอินทรา กม.9 ใกล้ซาฟารีเวิลด์
เบอร์ติดต่อ 02 9158191    081 5803958

  

บ้านครูบัติสอนเปียโน

 

ระเบียบการเรียน

 •     เรียนสัปดาห์ละ 1ครั้ง/ชั่วโมง ในบางเดือนอาจจะมี 5 สัปดาห์ เช่น เรียนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เรียนครั้งที่ 2 วันที่ 8  
  เรียนครั้งที่ 3 วันที่ 15    เรียนครั้งที่ 4 วันที่ 22    เรียนครั้งที่ 5 วันที่ 29 จะทำการสอนแบบเหมารวมไม่คิดเป็นครั้ง

 •    หยุดทุกวันหยุด นขัตฤกษ์ หรือวันที่เป็นประกาศวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการ แต่หากมีวันหยุดมาตรงกัน 2 ครั้ง
  ภายในเดิอนเดียวกัน เช่น วันที่ 6 เมษายน วันจักรี และวันที่ 13 เมษายน วัน สงกรานต์ จะเลือกเอาวันวันหยุดที่สำคัญ
  ที่สุดเพียงวันเดียว
  คือวันที่ 13 
    
 •    กรณีที่ลาหยุดจะไม่มีการชดเชยหรือลดค่าเรียน เพราะจะเฉลี่ยกับบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์ โดยส่วนมากจะมีเดือนเว้น
  เดือนแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องหยุดภายในเดิอนเดียวกัน 2 ครั้ง จะทำการชดเชยให้ 1ครั้ง แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
  หน้า 7 วัน หากขาดเรียนโดยไม่โทรแจ้ง งดการชดเชย


 • การขอลาหยุดทั้งเดือน (Drop) จะให้สิทธ์ลาได้ปีละ 1 ครั้ง โดยจะนับจากปีปฎิทิน เริ่มนับ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
  โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน และชำำระค่าเรียนของเดิอนถัดไปที่จะกลับมาเรียนไว้่ล่วงหน้า

 • การชำระค่าเรียนให้ชำระค่าเรียนเดือนใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่เรียนหรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนใหม่

                 
อัตราค่าเรียน
ชั้นต้น 1,000/เดืิอน
ชั้นกลาง 1,200/เดืิอน
ชั้นปลาย 1,400/เดืิอน
เทคนิคการสอน 2,000/เดืิอน
เด็ก
Level 1-2
Level 3-4
Level 5-6
สอบผ่านเกรด 5 Trinity
ผู้ใหญ่
Adult Course 1
Adult Course 1
Adult Course 1
สอบผ่านเกรด 5 Trinity


        *เรียนคู่ 2 คน/ชั่วโมง คนละห้องเรียน*

หลักสูตรและระยะเวลาในการเรียน

        หลักสูตรทีี่ใช้เป็นตำรา Alfred's Basic Lesson Book ตั้งแต่ Level 1- 6 ในแต่ละ Level จะมีตำราชุดละ 4 เล่ม จะมี
         เล่ม Lesson Recitel Theory และEarTraining ผู้เรียนจะครบในเนื้อหาทั้งทฤษฎีปฏิบัติฟังอ่านและเขีนนอย่างเข้าใจ
         ใช้เวลาเรียน ประมาณเล่มละ 1 ปี จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ กับผู้เรียนที่มีความขยันฝึกซ้อมก็จะไปได้เร็วบางคนอาจใช้เวลา
         เล่มละ6 เดือน หรือมากกว่า1ปีเพราะการเรียนเปียโนจะต้องให้ผ่านไป
ทีละบทเพลงเพราะตำราจะเรียบเรียงเนื้อหาจากง่าย
         และพัฒนาไปทีละขั้นตอนยากขึ้นทีละนิดไม่ก้าวกระโดด หากเล่นเพลงง่ายไม่ได้ก็ไม่สามารถเล่นเพลงบทเรียนต่อไปที่
         ยากกว่า หากข้ามขั้นตอนไปสุดท้ายก็จะล้มเหลวการเรียนในที่สุด ในการเรียนก็จะมีเพลงทีรับความนิยมที่มีคนรู้จักหรือ
         Pop Music เสริมตลอดเพื่อไว้เป็นการเล่นผ่อนคลาย และเป็นความสุขของตัวผู้เรียนและผู้ฟังเพลงที่รู้จักตลอดจน
         จบการเรียน 6 level ชมการเล่นได้จากการแสดงเปียโนนักเรียนเปียโนของครูบัติด้านล่าง
               การสอบเกรดจากสถาบัน Trinity College London ใน1ปีจะมีการสอบวัดผลจากอาจารย์ประเทศอังกฤษมาสอบปีละ
        2 ครั้ง นักเรียนจะต้องเรียนจบในLevel 2 สอบเกรดที่1 เรียงกันไปจนจบLevel 6จะสอบเกรด 5 ถือเป็นการจบการเรียน
        พื้นฐาน อย่างสมบรูณ์ ในการเรียนเปียโนคลาสิค ก็สามารถพัฒนาไปในขั้นสูงหรือจะประกอบอาชีพครูสอนเปียโนได้อย่างดี

                                                                  แผนที่ตั้ง    

                            

 

 

                                                                              การแสดงของนักเรียนเปียโนบ้านครูบัติ

.        
         
     

นายจักรธร สุระขันธ์

   ด.ญ.อมตา เคี่ยมการ  ด.ญ.ชัชอรณ์ เอ่งฉ้วน
         
 
นายกิติพัฒน์  แสงแก่นเพ็ชร์   นายคำพร  เพ็งทอง  ด.ญ.กัญญพร เรืองไชย ด.ญ.วริษฐา วิมลจิตรสอาด
         
 
นางสาวสุพนิต โพธ์เกตุ   ด.ญ.พิชชาภา อักษรกิตติ์ นางสาวนันธ์หทัย ธรรมจักร์กุล ด.ญ.ประไพทิพย์ ผิวนวล
         
 
ด.ญ.นัชชา แก้วแดง   ด.ญ.เจริญรัตน์ ชินภัทร์หิรัญกุล ด.ญ.สุชัญญา คชรินทร์  
         
 
ด.ญ.รินรดา ปกจ้าย   ด.ญ.ณัฎฐพัชร ธรรมจักร์กุล ด.ช จักรจิมา เลิศผดุงกุลชัย ด.ญ.คณิศร วีรปฏิญญา
         
 
ด.ญ ลินิน วราภิรมย   น.ส ฉัตรอุมา มงคลชาต ด.ญ กุลปาลี พลวัล ด.ญ. ธมนวรรณ โกสุมศิริ
         
 
ด.ช.ธีระชัย มีพันธ์   ด.ญ.สุชานันท์ เครือเจริญพร ด.ญ. ณิชกานต์ ธิติวราวัตน์ ด.ญ. ธมนวรรณ โกสุมศิร
         
 
ด..ญ.ณัชชา สรรพวิชุ   ด.ญ.ปภาวรินทร์ นนทกนก ด.ช. อัษนัย บรรจงศิลป์ ด.ญ.แวววรรณ บำรุงกิจ
         
 

ด.ญ.พรหมพร กอศรีพร   ด.ญ. ณมน นุกูลสุขศิริ ด.ช.ภูริทัต ตั้งศรีไพโรจน์ ด.ญ. ไอษนาย์ บรรจงศิลป์

เข้าดูการเล่นของนักเรียนล่าสุดผ่านทางเฟสบุ๊ค คลิกที่รูปด้านล่าง   

                                                                               

Copyright 2003 All right by kubatpiano.com

i