คีย์บอร์ดคืออะไร
 ห้องทดลองเรียน
 คอร์ด
 โน้ตเพลง
นักดนตรีเอกของโลก
 ซื้อขายเครื่องดนตรี
 สั่งซื้อตำราเรียน
 
 
 เครื่องดนตรี
 Korg
 Roland
 Yamaha
 Casio
 Robinson Piano
 เนื้อเพลง
 ค้นประวัติศิลปิน
 รูปภาพศิลปินไทย
 นิตยสารคีย์บอร์ด
 โน้ตเพลงคลาสสิ
 โน้ตเพลงไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

         

  เปิดรับเด็กตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่ มีสอบเกรดวัดระดับการเรียนจากสถาบัน Trinity Guildhall จากประเทศอังกฤษ ค่าเรียน เดือนละ 1,000 บ. ทีอยู่ บ้านวรารักษ์ รามอินทรา กม.9 ใกล้ซาฟารีเวิลด์
เบอร์ติดต่อ 02 9158191    081 5803958

         
     

นายจักรธร สุระขันธ์

   ด.ญ.อมตา เคี่ยมการ  ด.ญ.ชัชอรณ์ เอ่งฉ้วน
         
 
นายกิติพัฒน์  แสงแก่นเพ็ชร์   นายคำพร  เพ็งทอง ด.ช.จิรพัฒน์ อักษร ด.ญ.วริษฐา วิมลจิตรสอาด
         
 
นางสาวสุพนิต โพธ์เกตุ   ด.ญ.พิชชาภา อักษรกิตติ์ นางสาวนันธ์หทัย ธรรมจักร์กุล ด.ญ.ประไพทิพย์ ผิวนวล
         
 
ด.ญ.นัชชา แก้วแดง   ด.ช.ธนภัทร์ ตั้งดำรงยศ ด.ญ.สุชัญญา คชรินทร์  
         
 
ด.ญ.สุพิชญา แจ้งโสภา   ด.ญ ภ้ทรวดี เรืองฉาย ด.ช จักรจิมา เลิศผดุงกุลชัย ด.ญ.คณิศร วีรปฏิญญา
         
 
ด.ญ ลินิน วราภิรมย   น.ส ฉัตรอุมา มงคลชาต ด.ญ กุลปาลี พลวัล ด.ญ. ธมนวรรณ โกสุมศิริ
         
 
ด.ช.กานต์ เจียมจุ้ย   ด.ญ.สุชานันท์ เครือเจริญพร ด.ญ. ณิชกานต์ ธิติวราวัตน์ ด.ญ. ธมนวรรณ โกสุมศิร
         
 
ด..ญ.ณัชชา สรรพวิชุ   ด.ญ.พัชรมัย รัตนมหาสกุล ด.ช. อัษนัย บรรจงศิลป์ ด.ญ.แวววรรณ บำรุงกิจ
         
 

ด.ญ.พรหมพร กอศรีพร   ด.ญ. ณมน นุกูลสุขศิริ ด.ช.ภูริทัต ตั้งศรีไพโรจน์ ด.ญ. ไอษนาย์ บรรจงศิลป์

ระเบียบการเรียน

 •     เรียนสัปดาห์ละ 1ครั้ง/ชั่วโมง ในบางเดือนอาจจะมี 5 สัปดาห์ เช่น เรียนครั้งที่ 1 วันที่ 1 เรียนครั้งที่ 2 วันที่ 8  
  เรียนครั้งที่ 3 วันที่ 15    เรียนครั้งที่ 4 วันที่ 22    เรียนครั้งที่ 5 วันที่ 29 จะทำการสอนแบบเหมารวมไม่คิดเป็นครั้ง

 •    หยุดทุกวันหยุด นขัตฤกษ์ หรือวันที่เป็นประกาศวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการ แต่หากมีวันหยุดมาตรงกัน 2 ครั้ง
  ภายในเดิอนเดียวกัน เช่น วันที่ 6 เมษายน วันจักรี และวันที่ 13 เมษายน วัน สงกรานต์ จะเลือกเอาวันวันหยุดที่สำคัญ
  ที่สุดเพียงวันเดียว
  คือวันที่ 13 
    
 •    กรณีที่ลาหยุดจะไม่มีการชดเชยหรือลดค่าเรียน เพราะจะเฉลี่ยกับบางเดือนที่มี 5 สัปดาห์ โดยส่วนมากจะมีเดือนเว้นเดือน
  แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องหยุดภายในเดิอนเดียวกัน 2 ครั้ง จะทำการชดเชยให้ 1ครั้ง แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน
  หากขาดเรียนโดยไม่โทรแจ้ง งดการชดเชย


 • การขอลาหยุดทั้งเดือน (Drop) จะให้สิทธ์ลาได้ปีละ 1 ครั้ง โดยจะนับจากปีปฎิทิน เริ่มนับ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
  โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน และชำำระค่าเรียนของเดิอนถัดไปที่จะกลับมาเรียนไว้่ล่วงหน้า

 • การชำระค่าเรียนให้ชำระค่าเรียนเดือนใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่เรียนหรืออย่างช้าไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนใหม่

                 
อัตราค่าเรียน
ชั้นต้น 1,000/เดืิอน
ชั้นกลาง 1,200/เดืิอน
ชั้นปลาย 1,400/เดืิอน
เทคนิคการสอน 1,000/เดืิอน
เด็ก
Level 1-2
Level 3-4
Level 5-6
สอบผ่านเกรด 5 Trinity
ผู้ใหญ่
Adult Course 1
Adult Course 1
Adult Course 1
สอบผ่านเกรด 5 Trinity


        *เรียนคู่ 2 คน/ชั่วโมง คนละห้องเรียน*

 

Copyright 2003 All right by kubatpiano.com

i